Lajme

Lista e lajmeve

Konkurs pune

16.12.2020

5 vende të lira të punës

KONKURS PUNE

Për plotësimin e 5 vendeve të reja të punës si vijon:

 

Pozita nr. 1:        Inxhinier/e i Ndërtimit, ose Arkitekt/e                   - 2 vende

Mbikëqyrësi:     Menaxheri i Inxhinieringut                

 

PËRGJEGJËSITË:

 

 • Kontrollë i vazhdueshëm në ecurinë e zhvillimit të projektit;
 • Zhvillimin e të gjitha aktiviteteve të inxhinierisë, në përputhje të plotë me rregulloren dhe detyrat e punës;
 • Ndjek grafikun e punimeve, i dorëzon të dhënat e nevojshme për të bërë rishikimet dhe e njofton për aktivitetet e vonuara tek menaxheri i inxhinieringut;
 • Menaxhon stafin e punishtes për zhvillimin e punimeve, kontrollon aktivitetet e punimeve të nënkontraktorëve dhe përcjellë të gjitha aktivitetet tjera të punës në punishtë;
 • Përgatitë raportet ditore, javore dhe mujore për mbarëvajtjen e projektit;
 • Hartimin e planit dinamik javor/mujor për zhvillimin e punimeve në kantier;
 • Plotësimin e formularit për kërkesat e materialeve;
 • Kontrollon skicat dhe vëllimet për t'u siguruar se llogaritjet përshtaten me punimet;
 • Është përgjegjës për gjithë dokumentacionin tekniko-ligjor në objekt, si procesverbalet, librezë masash, situacione, akte piketime e kontrolli etj;
 • Mbikëqyrë kontrollin e cilësisë dhe çështjet e sigurisë në punishtë, si dhe sigurohet se të gjitha rregullat po zbatohen sipas rregullores së kompanisë dhe ligjit mbi masat mbrojtëse në punë;
 • Kordinimin e aktiviteteve me sektorët e tjerë brenda kompanisë;

 

KËRKESAT:

 • Diploma e fakultetit të Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës;
 • Përvojë pune paraprake e ngjajshme min. 5 vite;
 • Njohja e mirë e paketës kompjuterike M. Office,përkatësisht MS Project dhe AutoCAD;
 • Njohja shumë e mirë e gjuhës angleze është obligative;
 • Posedimi i patent-shoferit obligativ, kategoria B

 

 

Pozita nr. 2:        Inxhinier i Makinerisë (Termo-energjetikë ose Sistemet e Burimeve të Ripërtëritshme)             - 2 vende

Mbikëqyrësi:     Menaxheri i Sektorit

 

PËRGJEGJËSITË:

 

 • Kontrollë i vazhdueshëm në ecurinë e zhvillimit të projektit;
 • Zhvillimin e të gjitha aktiviteteve të inxhinierisë, në përputhje të plotë me rregulloren dhe detyrat e punës;
 • Ndjek grafikun e punimeve, i dorëzon të dhënat e nevojshme për të bërë rishikimet dhe e njofton për aktivitetet e vonuara tek menaxheri i sektorit;
 • Menaxhon stafin e punishtes për zhvillimin e punimeve, kontrollon aktivitetet e punimeve të nënkontraktorëve dhe përcjellë të gjitha aktivitetet tjera të punës në punishtë;
 • Përgatitë raportet ditore, javore dhe mujore për mbarëvajtjen e projektit;
 • Hartimin e planit dinamik javor/mujor për mbarëvajtjen e zhvillimit të punimeve;
 • Kontrollon skicat dhe vëllimet për t’u siguruar se llogaritjet përshtaten me punimet/paramasat;
 • Ndihmon në përzgjedhjen dhe kërkesat për porosinë e materialeve;
 • Kordinimin e aktiviteteve me sektoret e tjerë brenda kompanisë.

 

KËRKESAT:

 

 • Përfundimin e studimeve në Inxhinieri të Makinerisë;
 • Përvojë pune paraprake e ngjajshme min. 3 vite;
 • Të ketë njohuri shumë të mira në të gjitha produktet e ngrohjes, klimatizimit dhe ventilimit;
 • Njohja e mirë e paketës kompjuterike M. Office, AutoCAD etj;
 • Njohja shumë e mirë e gjuhës angleze është obligative;
 • Posedimi i patentshoferit obligativ, kategoria B

 

 

Pozita nr. 3:        Administrator/e i Sektorit të Shitjes       - 1 vende

Mbikëqyrësi:     Menaxheri i Shitjes

 

PËRGJEGJËSITË:

 

 • T’i ofrojë asistencë teknike dhe administrative menaxherit të shitjes;
 • Përgatitja e ofertave për klient apo për nevoja të tenderëve si dhe kompletimi i ofertës me të gjitha dokumentacionet teknike përkatëse (broshurat, katalogët, certifikatat e kualitetit apo standartit etj.)
 • Nga momenti kur oferta/tenderi është pranuar nga ana e klientit/investorit të bëjë të gjitha përgatitjet e nevojshme për furnizim duke përfshirë edhe organizimin e transportit;
 • Organizimi i zhdoganimit të mallit dhe përcjellja e mallit deri në dorëzimin e tij te klienti/pranuesi i mallit;
 • Mbajtja e evidencës së mallit të furnizuar dhe të liferuar;
 • Përcjellja e afatit të pagesave të klientëve dhe furnitorëve;
 • Raportimi në baza të rregullta te Menaxheri i Sektorit te Shitjes (MSh)
 • Kujdeset për zgjerimin e rrjetit të furnitorëve;
 • Mbajtja e dosjeve të rregullta digjitale dhe të shkruara lidhur me të gjitha aspektet e Sektorit te Shitjes
 • Të udhëheqë projekte të caktuara ose pjesë të projekteve, nëse ajo detyrë është caktuar mëparë nga menaxheri i shitjes.

 

KËRKESAT:

 

 • Përfundimin e studimeve;
 • Njohja e mirë e paketës kompjuterike te M. Office;
 • Përvojë pune paraprake e ngjajshme min. 1 vit;
 • Njohja shumë e mirë e gjuhës angleze është obligative;
 • Njohja e gjuhëve tjera janë të preferueshme;
 • Posedimi i patent-shoferit obligativ, kategoria B

 

 

APLIKIMI:

 • Kandidatet e interesuar që duan të aplikojnë duhet të dorëzojnë:
  • CV,
  • Letër motivuese,
  • Referenca – e preferueshme;

 

INFORMATË E PËRGJITHSHME PËR TË GJITHË KANDIDATËT

 

 • Do të kontaktohen vetëm kandidatët e përzgjedhur;
 • Kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do t'u nënshtrohen testimit dhe intervistimit;
 • Aplikimi pranohet vetem përmes emailit: lulzim.jahaj@alfa-i.com; dhe kontaktit: 038 606 706

 

 • Data e fundit për aplikim është (e Enjte), 31/12/2020.
Print

NA NDIQNI NË RRJETET SOCIALE