Infrastruktura e transportit është sistemi themelor i punëve publike i krijuar për të lehtësuar lëvizjen. Infrastruktura përbëhet nga struktura fizike publike dhe private si rrugët, hekurudhat, urat, tunelet, furnizimi me ujë, kanalizimet, rrjetet elektrike dhe telekomunikimet (duke përfshirë lidhjen në internet dhe qasjen me brez të gjerë).

Në përgjithësi, infrastruktura është përkufizuar si “përbërësit fizikë të sistemeve të ndërlidhura që ofrojnë mallra dhe shërbime thelbësore për të mundësuar, mbështetur ose përmirësuar kushtet e jetesës shoqërore” dhe mirëmbajtjen e mjedisit rrethues.

Alfa.i është kompani e specializuar, kualifikuar, kompetente e cila ofron dhe implementon shërbime me standarde më të larta Infrastrukturore, gjithashtu posedojmë mjetet edhe pajisjet më moderne në ngritjen e nivelit të shërbimeve.

Infrastruktura e një vendi ka efekte të rëndësishme si në jetën e qytetarëve, ashtu edhe në tregjet ndërkombëtare të po atij vendi. Si e tillë, është e domosdoshme të zhvillohen politika për të promovuar cilësinë e infrastrukturës.