Mbrojtja e mjedisit gjatë ndërtimit

Zhvillimi dhe modernizimi i ndërtimit ka zanafillën tek menaxherët dhe udhëheqësit e ndërtimit.

Menaxherët e ndërtimit kanë një sërë përgjegjësish vendimmarrëse. Ata janë përgjegjës për të siguruar qëprojektet e klientëve të tyre të përfundojnë në kohë. Ata gjithashtu duhet të sigurojnë që ekuipazhet e tyre tëkenë një vend pune të sigurt.

Mbajtja e një projekti brenda kufizimeve të tij buxhetore është një tjetër detyrim thelbësor. Dhe një përgjegjësi qëështë bërë shumë më e përhapur vitet e fundit është kufizimi i ndikimit mjedisor në ndërtim. Ndërsandërgjegjësimi për rolin e industrisë në ndikimin e ekosistemit bëhet më i përhapur dhe transparentë, Investitorëtdhe punëkryesit kanë filluar të kuptojnë dhe pranojnë përgjegjësinë dhe detyrat e tyre për të krijuar sa më pakndotje në zonën e ndërtimit.

Si të mbroni mjedisin gjatë ndërtimit

Praktikat e biznesit miqësore me mjedisin janë një temë e nxehtë dhe fokusi i fortë i bizneseve në pothuajse çdoindustri, përfshirë ndërtimin.

Filloni me udhëzuesin e mëposhtëm:

• Minimizoni mbetjet

• Përdorimi efikas i energjisë

• Riciklimi Industrial

• Mbrojtja e burimeve ekologjike

• Zgjidhni Zgjidhjet e Gjelbërta

Me fillimin e punës është thelbësore të kemi parasysh se si aktivitetet mund të ndikojnë në zonat përreth. Instalimii portave dhe rrethojave mund të përmbajë trafikun vetëm në ato zona ku është absolutisht e nevojshme. Kjo zvogëlon ndikimin që pajisjet e rënda mund të kenë në zonë.

Është gjithashtu jetike krijimi i protokolleve të duhura për mbajtjen, largimin dhe asgjësimin e mbetjeve në zonën e ndërtimit. Kjo është veçanërisht e rëndësishme dhe e domosdoshme për materialet e rrezikshme të ndërtimit.

Kur të përfundojë e gjithë puna, fokusi duhet të jetë në kthimin e vendit sa më afër gjendjes së tij origjinale.

Nëse është e nevojshme, sipërfaqja e tokës duhet të mbillet me bimësi vendase. Zbatimi i një plani të fortë për asgjësimin e mbetjeve në fillim të projektit do të sigurojë që nuk do të lihet asgjë pas asaj që nuk duhet.