Përdorimi efiçent i energjisë, cilësohet procesi i konsumit të energjisë për të plotësuar nevojat tona jetësore duke arritur të njëjtat  rezultate, por duke përdorur më pak energji. Teprica e energjisë në këtë rast konsiderohet si energji e kursyer.

Alfa.i është e përkushtuar të ketë vëmendje të veçantë të përdorimit të “Energjisë Efiçiente” në projekte dhe ndërtime në periudha të ndryshme kohore.

Masat kryesore për të përmirësuar efiçencën e energjisë

  • Termoizolimi i ndërtesës
  • Ndriçimi efiçent
  • Pajisje elektroshtëpiake efiçente
  • Përdorimi i burimeve të rinovueshme të energjisë
  • Panelet diellore
  • Kontroll dhe menaxhim i mirë i energjisë

Është gjithashtu një nga mënyrat më efektive për të ndikuar në pozitivisht ndaj ndryshimeve klimatike, për të pastruar ajrin që thithim, për të ndihmuar familjet të përmbushin buxhetet e tyre dhe për të ndihmuar bizneset të përmirësojnë linjat e tyre përfundimtare.

Energjia termike

Energjia termike është energji të cilën e bartin atomet, jonet ose molekulat e trupave për shkak të lëvizjes dhe bashkëveprimit të tyre, kështu kur rritet shpejtësia e molekulave të trupit rritet edhe energjia termike të cilën e zotëron trupi. Kjo energji ka përdorim të gjerë në amvisëri, përdoret për ngrohje të objekteve, për shkrirjen e metaleve, saldimin e tubave dhe për shumë procese tjera të ndryshme teknologjike.

Në kontekstin e problemeve të mekanikës, ne zakonisht jemi të interesuar për rolin që luan energjia termike në sigurimin e ruajtjes së energjisë. Pothuajse çdo transferim i energjisë që ndodh në sistemet fizike të botës reale e bën këtë me efikasitet më të vogël se 100% dhe rezulton në njëfarë energjie termike. Kjo energji është zakonisht në formën e energjisë termike të nivelit të ulët. Këtu, niveli i ulët do të thotë se temperatura e lidhur me energjinë termike është e afërt me atë të mjedisit.