Ndërtimi i 15 skemave të ujësjellësit në Regjionin e Shkodrës, Kukësit dhe Dibrës

Ndërtimi i 15 skemave të ujësjellësit në Regjionin e Shkodrës, Kukësit dhe Dibrës

  • Periudha: 2014-2016
  • Investitori: Fondi Shqiptar i Zhvillimit
  • Përfituesi: Regjioni i Shkodrës, Kukësit dhe Dibrës.

Regjionet e Shkodrës Kukësit dhe Dibrës tani më do të kenë më të lehtë furnizimin me ujë të pijes pas që ka përfunduar ndërtimi i 15 skemave të ujësjellësit në këtë pjesë te Shqipërisë, financimi i këtij ndërtimi të ujësjellësit është kryer nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit dhe gjithashtu ndërtimin edhe finalizimin e këtij projekti e ka kryer kompania ndërtimore dhe inxhinierike Alfa-i.

Gjatësia e rrjetit të ujësjellësit 360mij Metra (36km), ndërsa Diametri i gypave është vlerësuar nga inxhinieret e kompanisë Alfa.i  që të jetë nga RC Ø 25 mm ̴̴ RC Ø 400mm.