Ndërtimi i qendrave të regjistrimit civil

Ndërtimi i qendrave të regjistrimit civil

  • Periudha: 2012-2014
  • Investitori: Komisioni Evropian
  • Përfituesi:  Komunat: Pejë • Deçan • Rahovec • Novobërd

Ndërmarrja inxhinierike alfa.i ka përfunduar punimet për ndërtimin e zyrave për qendrat e regjistrimit Civil në 4 komuna të Republikës së Kosovës.

Ndërtimet janë kryer në Komunat në vijim:

  • Pejë
  • Deçan
  • Rahovec
  • Novobërd